ALGEMENE VOORWAARDEN

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden als PDF.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten tussen Davy Heuts Management & Consultancy (hierna te noemen “het bedrijf”) en haar opdrachtgevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Afwijkende voorwaarden of bedingen zijn slechts bindend indien deze door het bedrijf schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Opdrachtuitvoering

2.1 Het bedrijf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht, indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is.

2.3 De opdrachtgever verstrekt tijdig alle informatie en gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 3 Honorarium en betaling

3.1 Het honorarium van het bedrijf wordt bepaald op basis van de overeengekomen diensten en tarieven. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

3.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is het bedrijf gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Het bedrijf is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze aansprakelijkheid is gedekt door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

4.2 De aansprakelijkheid van het bedrijf is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 5 Geheimhouding

5.1 Het bedrijf zal alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgt in het kader van de opdracht vertrouwelijk behandelen en geheim houden, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking bestaat.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

6.1 Het bedrijf behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte adviezen, rapporten, documenten, etc.

6.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf gebruik te maken van de intellectuele eigendom van het bedrijf.

Artikel 7 Geschillen

7.1 Op alle overeenkomsten en opdrachten tussen het bedrijf en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het bedrijf is gevestigd.