ALGEMENE VOORWAARDEN

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden als PDF.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten tussen EcomVision, gevestigd te Schinveld, onder KvK-nummer 90328000 (hierna te noemen ‘EcomVision’) en haar opdrachtgevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Afwijkende voorwaarden of bedingen zijn slechts bindend indien deze door EcomVision schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Opdrachtuitvoering

2.1 EcomVision zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2 EcomVision behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht, indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is.

2.3 De opdrachtgever verstrekt tijdig alle informatie en gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 3 Honorarium en betaling

3.1 Het honorarium van EcomVision wordt bepaald op basis van de overeengekomen diensten en tarieven. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

3.2 EcomVision is gerechtigd de overeengekomen tarieven ingaande 1 januari van ieder kalenderjaar – zo nodig achteraf – te indexeren overeenkomstig de door het centraal bureau voor de statistiek (CBS) gepubliceerde maand consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks alle huishoudens. Hierbij wordt de reeks 2015=100 gehanteerd, tenzij EcomVision voor een recentere reeks kiest. Het gewijzigde tarief is gelijk aan het geldende tarief per 1 januari, vermenigvuldigd met het indexcijfer voor de maand die vier maanden eerder ligt (september) en gedeeld door het indexcijfer van de maand die 16 maanden eerder ligt (september, één jaar eerder). EcomVision heeft het recht om in het kader van de indexering een lager indexeringsbedrag toe te passen dan het indexeringsbedrag dat correspondeert met de uitkomst van voormelde formule.

3.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is EcomVision gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 EcomVision is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze aansprakelijkheid is gedekt door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

4.2 De aansprakelijkheid van EcomVision is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 5 Geheimhouding

5.1 EcomVision zal alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgt in het kader van de opdracht vertrouwelijk behandelen en geheim houden, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking bestaat.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

6.1 EcomVision behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte adviezen, rapporten, documenten, etc.

6.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EcomVision gebruik te maken van de intellectuele eigendom van EcomVision.

Artikel 7 Geschillen

7.1 Op alle overeenkomsten en opdrachten tussen EcomVision en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar EcomVision is gevestigd.